Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pojďte s námi za pohádkou 2015

14. 12. 2015

Realizace a hodnocení logopedického projektu školní rok 2014/2015

Hodnocení cílů:

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit celkovou úroveň řečových dovedností v běžné mluvě, zejména u nově příchozích dětí.

V mateřské škole vzniklo za pomoci finanční dotace MŠMT „Pohádkové centrum“, kde se větší část projektu odehrávala. Děti se za pomocí dramatických chvilek, divadelních představení a hrátek s loutkami přirozeně seznamovaly s možnostmi jazykových dovedností a využívaly svých dovedností a schopností k seberealizaci na veřejnosti.

Jazykový projev se podstatně zlepšil, děti se snažily zpřesnit i svou výslovnost, obohatily si pasivní a zejména aktivní slovní zásobu. Pracovaly také s melodizací, rytmizací a změnou polohy hlasu, což se příznivě odrazilo také na slovní zásobě a touze dětí komunikovat nejen s vrstevníky, ale také s dospělými. Zlepšila se manuální zručnost v oblasti polytechnické výchovy při tvorbě loutek, kulis a pozadí divadelní scény. Plánky divadelních scén vznikaly na multifunkční tabuli a děti je společně s rodiči kreslili a připravovali k další realizaci. Děti pracovaly ve větších i menších skupinách a ve dvojicích, což vedlo účastníky projektu ke vzájemné komunikaci a spolupráci ale také k základům týmově práce. Děti si procvičily využití gest, mimiky, slovních obratů a řečového projevu při všech činnostech a získané zkušenosti využily i při jiných pracovních, literárních a divadelních činnostech. Podpořil se také zájem o literární aktivity, práci s knihou, prohloubily se citové vazby mezi účastníky a děti se zbavily ostychu vystupovat na veřejnosti. Jednaly totiž prostřednictvím loutek, a pohádkových bytostí a tím se podařila podpora mluvního apetitu.

Pohádko- divadelní centrum fungovalo dle stanovených pravidel a aktivity se střídaly podle potřeb a zájmu dětí. Využily ho všechny věkové skupiny dětí, podle schopností a zejména podle zájmu dětí. S největším ohlasem se setkal u nejstarších dětí – předškoláků, ale také mladší děti, které se v centru dostatečně realizovaly. Nově příchozí děti různého věku nejdříve divadelní prostředí okukovaly a pozorovaly a poté se osmělily a s radostí sobě vlastní se pustily do jeho využívání. Divadelní stánek školy vždy ožíval radostí a smíchem dětí a řečové dovednosti jenom „kvetly“. Klinická logopedka zkonstatovala výrazné zlepšení řečových aktivit, obohacení slovní zásoby dětí, zlepšení fonematického sluchu dětí, dělení slov na slabiky – rytmizaci, děti se naučily vést rozhovor a brát ohledy na ostatní účastníky, naučily se naslouchat i improvizovat, správně formulovat otázky a odpovídat nejen v krátkých větách, ale také v rozvinutých souvětích. Naučily se nejen chápat humor a vtipné scénky hrát, ale také chápaly vtipné situace a projevovaly upřímný zájem o literaturu, pohádkové knížky a leporela, prohloubily se práci s telefonem, interaktivní tabulí a počítačem. Moderní technika tedy vstoupila do popředí také u našich dětí, ze sociokulturně-znevýhodněného prostředí. Měly možnost se seznámit nejen s jejich funkcí, ale využívat ji v běžném životě podle potřeby.

 

Prezentace aktivit a výstupů, které jsou výsledkem projektu:

Děti plnily zadaná témata podle harmonogramu, dramatizovaly Vodnickou pohádku, Perníkovou chaloupku i pohádku O veliké řepě, zahrály si hudební pohádku O kůzlátkách, své zkušenosti zrealizovaly také v pohádce Čert a Káča. Se zájmem se setkala také výtvarná soutěž Malovaný chodník, kde děti graficky ztvárnily pohádkové bytosti na velkoformátové ploše. Na besídkách pro rodiče také figurovaly dramatické chvilky a děti předvedly zlepšenou výslovnost při přednesu básní a zpěvu písní. V prostorách školy se instalovala výstavka literárních textů různých forem (poezie, poza, kreslené pohádky, bajky), které si děti přinesly z domova.

 

Kontrola plnění aktivit:

 • ředitelka školy pravidelně prováděla hospitační a kontrolní činnost plnění aktivit projektu
 • na pedagogických poradách, které se konaly 4x ročně, byly hodnoceny již proběhlé akce a konzultovány akce připravované
 • pravidelné zápisy v třídních knihách
 • zapsání nových pomůcek do majetku školy

 

 

Využití zakoupených pomůcek:

 • Ke všem jazykovým aktivitám nám výrazně pomohly nově zakoupené pomůcky. Zejména společenské logopedické hry (Rozhýbej svůj jazýček, Říkej a předváděj, Zpívej a tancuj, Povídám ti, mami), dřevěná loutková divadla a stavebnice Architekt, ze které děti stavěly kulisy a pozadí k pohádkám.
 • Pomůcky byly voleny tak, aby jejich využití v oblasti logopedické, jazykové a literární výchovy mohlo probíhat i v další práci s dětmi na naší mateřské škole.

 

Prezentace projektu pro širší veřejnost:

 • proběhly ukázky práce centra pro rodiče na třídních schůzkách, kde děti předvedly, jak dovedou řešit vzniklé a nepředvídatelné situace
 • společné tvořivé dílny pro děti i rodiče
 • aktivní zapojení rodičů do logopedické prevence a nápravě řečových vad dětí
 • Den otevřených dveří, kde se literárně dramatická výchova prezentovala v připraveném i improvizovaném programu
 • Fotografie z akcí byly prezentovány v prostorách školy i na webových stránkách a byla z nich vytvořena kronika školy
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář