Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koncepce školy 2015 - 2018

13. 10. 2015

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEROV, KOMENSKÉHO 25

se sídlem Přerov I – Město, Komenského 25

 

 

 

 

 

 

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

pro období  2015 - 2018

 

 

 

 

 

 

 

             Motto: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“.

                                                                                                               Robert Fulghum

 

 

 

 

 

Obsah:

 

Úvod.......................................................................................................................................................................................... 3

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:.......................................................................................................................................... 4

1.       Charakteristika poskytovaných služeb...................................................................................... 4

2.       Politika a strategie....................................................................................................................................... 4

3.       Výchova a vzdělávání.................................................................................................................................... 5

3.1. Současný stav................................................................................................................................................................ 5

3.2. Strategický cíl............................................................................................................................................................... 5

3.3. Určení strategie............................................................................................................................................................. 5

4.       Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí mimořádně nadaných           5

4.1. Současný stav................................................................................................................................................................ 5

4.2. Strategický cíl............................................................................................................................................................... 6

4.3. Určení strategií............................................................................................................................................................. 6

5.       Prevence sociálně patologických jevů........................................................................................ 6

5.1. Současný stav................................................................................................................................................................ 6

5.2. Strategický cíl............................................................................................................................................................... 6

5.3. Určení strategií............................................................................................................................................................. 6

6.       Personální podmínky...................................................................................................................................... 7

6.1. Současný stav................................................................................................................................................................ 7

6.2. Strategické cíle.............................................................................................................................................................. 7

6.3. Určení strategie............................................................................................................................................................. 7

7.       Materiální podmínky...................................................................................................................................... 7

7.1. Současný stav................................................................................................................................................................ 7

7.2. Strategické cíle.............................................................................................................................................................. 8

7.3. Určení strategie............................................................................................................................................................. 8

8.       Organizační a řídící podmínky................................................................................................................ 8

8.1. Organizace prostředí................................................................................................................................................... 8

8.1.1. Současný stav....................................................................................................................................................... 8

8.1.2. Strategický cíl........................................................................................................................................................ 8

8.1.3. Určení strategie..................................................................................................................................................... 8

8.2. Organizace řízení.......................................................................................................................................................... 9

8.2.1. Současný stav....................................................................................................................................................... 9

8.2.2. Strategický cíl........................................................................................................................................................ 9

8.2.3. Určení strategie..................................................................................................................................................... 9

9.       Spolupráce s rodiči........................................................................................................................................ 10

9.1. Současný stav.............................................................................................................................................................. 10

9.2. Strategický cíl............................................................................................................................................................. 10

9.3. Určení strategie.......................................................................................................................................................... 10

10.     Strategie spolupráce s ostatními organizacemi................................................................ 10

10.1. Současný stav............................................................................................................................................................ 10

10.2. Strategický cíl........................................................................................................................................................... 10

10.3. Určení strategie........................................................................................................................................................ 10

11.     Informační oblast.......................................................................................................................................... 11

11.1. Současný stav............................................................................................................................................................ 11

11.2. Strategický cíl........................................................................................................................................................... 11

11.3. Určení strategií......................................................................................................................................................... 11

Závěr..................................................................................................................................................................................... 12

Úvod

 

Koncepce rozvoje školy je rozdělena do šesti základních oblastí:

 • Výchova a vzdělávání

             Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

             Prevence sociálně patologických jevů

 •  Personální podmínky
 •  Materiální podmínky
 •  Organizační a řídící podmínky
 •  Spolupráce s rodiči a ostatními neziskovými organizacemi
 •  Informační oblast

 

Každá z těchto oblastí je uvedena stručnou analýzou současného stavu. Rozvoj těchto oblastí je obsažen ve strategickém cíli a v navržení strategie vedoucí ke splnění cíle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:

Název školy:

Mateřská škola Přerov, Komenského 25

Adresa školy:

Přerov, Přerov I - Město, Komenského 25, 750 02

IČO:

623 50 153

Právní forma:

Právní subjektivita

Kapacity školy:

60 dětí

Součásti školy:

Výdejna stravy s kapacitou 60 – ti  míst

Název zřizovatele:

Statutární město Přerov

IZO školy:

600 146 049

Ředitelka školy:

Bc. Marie Netočná

 

 

1.Charakteristika poskytovaných služeb

 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve věku od 3 do 7 let, které
je vymezeno ustanovením § 33 – 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V mateřské škole je zřízena třída se speciálními vzdělávacími potřebami – vadami řeči, jejíž činnost je vymezena vyhláškou č. 72/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění pozdějších předpisů. Pro děti a zaměstnance školy je zajištěno stravování dle ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Poslání: předškolní vzdělávání.

 

 

2.Politika a strategie

 

Politika mateřské školy je jednoznačná. Zvýšení kreditu úspěšnosti v konkurenčním prostředí. Strategie organizace pak spočívá v úspěšné integraci romských dětí do společnosti. V oblasti předškolního vzdělávání využití nové metody a formy práce. Učební pomůcky, které splňují požadavky moderního vzdělávání. Posílení spolupráce s rodiči, aktivní spoluúčast rodičů při vzdělávání dětí (domácí příprava), zapojení rodičů ve větší míře do společenských akcí pořádaných školou. Rozšíření nabídky školy, dle zájmu rodičů talentovaných dětí. Vytváření školy s dobrou image, kvalitním vybavením a personálním obsazením. Prioritou je pro nás dosáhnout u dětí takových dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu. Škola bere zřetel a zohledňuje vzdělávací potřeby dětí cizích národností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Výchova a vzdělávání

 

3.1. Současný stav

 

ŠVP s názvem „Kamarádi, mějme se rádi!“ byl přepracován v nový dynamičtější dokument, který postupně uvádíme v praxi. Aktualizovaný ŠVP s názvem „Je nám spolu dobře, v každé roční době“, tak pohotově reaguje na změny v oblasti předškolního vzdělávání. Považujeme za důležité vštěpovat dětem normy a hodnoty společenského chování. Podporujeme individuální rozvojové možnosti u dětí. Snažíme se dát dětem ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí šanci aktivně se zapojit do předškolního vzdělávání. Dětem z bilingvárního prostředí nabídnout možnost systematicky pracovat na porozumění řeči, rozvíjet aktivní i pasivní slovní zásobu, souvisle se vyjadřovat v českém jazyce a podílet se na správné výslovnosti. Děti mají možnost rozvíjet své schopnosti a nadání v odpoledních kroužcích.

 

3.2. Strategický cíl

 

Rozvíjet u dětí komunikační schopnosti a sociální chování, všestranně rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho zdravý tělesný vývoj. Zajistit výukové programy ke zkvalitnění počítačové gramotnosti. Zaměřit se na rozvoj předmatematických a předčtenářských dovedností. Implementovat prvky polytechnického vzdělávání. Vytvořit eko-centra na školní zahradě, která by umožnila částečné přenesení výuky do přírodního prostředí.

 

3.3. Určení strategie

 

1

Poskytnout dětem vhodné vzory chování, stanovit si třídní pravidla a dodržovat je.

2

Dostatek porozumění a ocenění úspěchu dítěte, nechat dítě zažít úspěch!

3

Vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí, kde dítě cítí dostatek lásky a porozumění, převládá pozitivní hodnocení dětí a kladný přístup k životu.

4

Poskytovat dětem dostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy
a prožitky a hovořit o nich s přáteli i dospělými.

5

Zařazovat do činností prožitkové učení s podporou emocionálního náboje.

6

Dát dětem možnost, aby samy zjistily, jak se učit, poznávat a zpracovávat informace.

7

Učit děti, jak si nacházet svou vlastní cestu, vyjadřovat svůj názor, prosazovat ho, ale i respektovat názor ostatních a podporovat týmovou spolupráci.

 

 

4.Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí mimořádně nadaných

 

4.1. Současný stav

 

V mateřské škole je zřízena třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – vadami řeči, kterou navštěvuje 14 dětí. Třídu odborně zaštiťuje klinický logoped. Děti pracují podle  IVP sestavených z výsledků psychologického a logopedického vyšetření. Děti mimořádně nadané se mohou realizovat v odpoledních kroužcích.

 

 

4.2. Strategický cíl

 

Vytvářet prostor pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – vadami řeči, ale i děti mimořádně nadané. Uplatňovat speciální pedagogické zřetele, metody, postupy. Snažit
se dosahovat předpokládaných výsledků na úrovni individuálního maxima každého dítěte
v závislosti na jeho možnostech a potřebách. Vzdělávání zaměřit na konkrétní dítě a otevřít individuální cesty vzdělávání každému z nich. Nepředávat dětem jen znalosti a dovednosti, ale rozvíjet i jejich charakter. Vézt děti k odpovědnosti vůči přírodě a životnímu prostředí.

 

4.3. Určení strategií

 

 • Vytvářet IVP dle doporučení SPC Olomouc, PPP Přerov, klinické logopedky.
 • Úzce spolupracovat s rodiči a provádět osvětu v této oblasti.
 • Nabízet pozitivní, vstřícné, pohodové a estetické prostředí pro dětské činnosti.
 • Podporovat nadané a talentované děti, vypracovat pro ně individuální vzdělávací plány a nabídnout jim zájmové aktivity a kroužky přímo v mateřské škole.
 • Nadání rozvíjet formou zájmových kroužků, experimentů a individuálně zohledňovat různé vzdělávací potřeby dětí.
 • Prezentovat práce dětí na veřejnosti. Využívat k tomu kulturní, společenské i sportovní akce školy a města, jako jsou soutěže, výstavy atp.

 

 

5.Prevence sociálně patologických jevů

 

5.1. Současný stav

 

Prevence sociálně patologických jevů u dětí předškolního věku je důležitou součástí našeho výchovně vzdělávacího procesu. Působíme na děti v těchto oblastech:

 

 • Drogové závislosti, alkoholismus, kouření.
 • Šikana, vandalismus a další formy násilného chování.
 • Virtuální drogy (počítače, televize, video).
 • Rasismus, intolerance.
 • Sexuální obtěžování a zneužívání.

 

5.2. Strategický cíl

 

Používat všech dostupných prostředků k předcházení sociálně patologickým jevům. Aktivně rozvíjet spolupráci mezi rodinou a školou při přípravě a realizaci preventivních, osvětových
a konzultačních akcí.

 

5.3. Určení strategií

 

 • Preventivní program s jasně stanoveným cílem.
 • Naučit děti říkat „ne“, když je někdo intimně obtěžuje a požádat o pomoc někoho z dospělých (učitele, rodiče).
 • Učit děti odmítnout drogu, vědět o její škodlivosti pro lidské zdraví a upozornit dospělé, aby pomohli s vyřešením problémových situací.
 • Vést přehlednou evidenci všech závažných jevů.
 • Pravidelně doplňovat učitelskou knihovnu o vhodné publikace s danou tématikou.
 • Doplnit kvalifikaci pedagogů v rámci DVPP.
 • Informovat rodiče o preventivních opatřeních využívaných v předškolním zařízení.

 

 

6.Personální podmínky

 

6.1. Současný stav

 

Předškolní vzdělávání je zajišťováno 6 pedagogickými pracovnicemi, které splňují potřebné kvalifikační požadavky. V rámci průběžného vzdělávání se zúčastňují seminářů a kurzů, které přispívají ke zkvalitňování pedagogické práce.

V mateřské škole pracuje rovněž asistentka pedagoga, která pomáhá v začlenění dítěte s kombinovanými vadami a asistentka pedagoga pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, která nám pomáhá při adaptaci romských dětí na nové prostředí.

Provoz je zajištěn dvěma zaměstnankyněmi, a to takto:

 • 1 zaměstnankyně s celým úvazkem na úklid
 • 1 zaměstnankyně s děleným úvazkem 0,6 školnice a 0,4 výdej stravy

 

6.2. Strategické cíle

 

Podporovat odborný růst pedagogických pracovnic v návaznosti na potřeby mateřské školy. Stabilizovat pedagogický personál s využitím vnitřních i vnějších zdrojů.

 

6.3. Určení strategie 

 

 • Podporovat zvýšení odborné kvalifikace pedagogických pracovnic v oblasti speciální pedagogiky a environmentálního vzdělávání.
 • Podporovat speciální  vzdělávání v oblasti polytechického vzdělávání a projektování.
 • Podporovat odborný růst pedagogických pracovníků v rámci akreditovaných programů DVPP.

 

Finanční zajištění:

Podporovat bezplatné programy, které jsou nabízeny z dotačních programů MŠMT.    

 

 

7.Materiální podmínky

 

7.1. Současný stav

 

Mateřská škola je vybavena učebními pomůckami, které splňují požadavky moderního vzdělávání a vychází z potřeby a cílů předškolního vzdělávání. Na pořízení učebních pomůcek jsme se finančně podíleli aktivním zapojením do dotačních programů vyhlašovaných MŠMT.  Doposud jsme si touto cestou zvýšili rozpočet školy o 200.000,- Kč, které byly účelně využity v souladu s podanými projekty.

 

 

 

7.2. Strategické cíle

 

Zaměřit se na zkvalitnění vzdělávacích podmínek na školní zahradě. Vytvořit zde přirozená zákoutí pro skupinové i individuální činnosti, podporující environmentální a technické dovednosti. Průběžně obměňovat vybavení tříd nábytkem, a to s ohledem na dodržení hygienických a bezpečnostních předpisů.

 

7.3. Určení strategie

 

Strategie materiálního zajištění

 • Provádět analýzu na trhu dodavatelů na materiální zajištění výchovného procesu.
 • Provádět výběrová řízení.
 • Řádně evidovat a spravovat pořízený majetek.

 

Strategie finančního zajištění:

 • Upřednostňovat vícezdrojové financování.
 • Spoluúčast na financování, a to aktivním zapojením školy do dotačních programů.
 • Vyhledat a oslovit potencionální sponzory.
 • Účelnost a hospodárnost při nakládání s finančními prostředky.

 

 

8.Organizační a řídící podmínky

 

8.1. Organizace prostředí

 

8.1.1.Současný stav

 

Do mateřské školy dochází děti zpravidla ve věku od 3 do 7 let. Provoz mateřské školy
je celodenní, a to od 6.00 do 16.15 hod. Předškolní vzdělávání probíhá ve třech třídách.
Ve dvou běžných třídách je umístěno po 23 dětech. Zde jsou děti umístěny dle věku se zohledněním sourozeneckých a kamarádských vztahů. Do třídy se speciálními vzdělávacími potřebami – vadami řeči dochází 14 dětí, které jsou zde umístěny na základě doporučení klinické logopedky a se souhlasem PPP.

 

 8.1.2. Strategický cíl

 

Vytvořit zdravé prostředí školy podle platných norem a v souladu se zdravým životním stylem. V rámci inkluzivního vzdělávání vytvořit vhodné podmínky s respektováním individuálních potřeb a možnosti seberealizace dětí. 

 

8.1.3. Určení strategie

 

 • Pravidelně aktualizovat Organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy (Školní řád, Pracovní řád, atd.), aby splňovaly legislativní požadavky a odpovídaly potřebám školy.
 • Vhodný pracovní a odpočinkový režim dětí s dostatkem relaxace a pohybu.
 • V maximální míře využívat prostory školní zahrady.

 

 

8.2. Organizace řízení

 

8.2.1. Současný stav

 

Organizační struktura školy je liniová - II. stupeň řízení. V čele mateřské školy je ředitelka, která je statutárním zástupcem a přímo řídí všechny zaměstnance školy. Všichni zaměstnanci jsou aktivně zaangažováni při plnění společných cílů organizace, které vyplývají z poslání školy: „Rozvíjet u dětí komunikační schopnosti a sociální chování, všestranně rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a motivovat ho k chápání okolního světa, motivovat k dalšímu poznávání a učení.“

 

8.2.2. Strategický cíl

 

Zaměřit se na kulturu prostředí, kvalitu řízení a systém mezilidských vztahů vedoucích

k prosperitě mateřské školy. Kvalitní a dobrou organizací vytvářet optimální podmínky pro úspěšné plnění poslání a cílů školy. Posilovat loajalitu zaměstnanců ke škole, která je dána podporou vzdělávacích cílů mateřské školy.

 

8.2.3. Určení strategie

 

 • Týmový přístup – motivovat zaměstnance k plnění společných cílů, které vedou k prosperitě zařízení.
 • Delegování úkolů z různých oblastí, kdy zaměstnanci přebírají plnou zodpovědnost za kvalitní splnění těchto úkolů, k nimž získávají od ředitelky školy potřebné informace.
 • Aktualizovat systém motivačního ohodnocení s přihlédnutím k rozpočtu školy.

 

9.Spolupráce s rodiči

 

9.1. Současný stav

 

Spolupráce s rodiči se rozvíjí správným směrem. V oblasti spolupráce s rodinou jsme dosáhli značné úspěchy, kdy se nám podařilo postupně odbourat počáteční skepsi k předškolnímu vzdělávání ze strany romských rodičů, což se kladně odrazilo na výsledcích vzdělávání.

 

9.2. Strategický cíl

 

Nadále rozvíjet spolupráci s rodiči na základě oboustranné důvěry, otevřenosti a vzájemného porozumění. Aktivně zapojit rodiče do předškolního vzdělávání, a tím posílit jeho výsledný efekt.

 

9.3. Určení strategie

 

 • Pořádání odborných přednášek a konzultací z oblasti psychologie a logopedie, které
  se týkají školní zralosti.
 • Pořádání společných tematických výletů, jako jedné z forem vzdělávání.
 • Poskytování základních a objektivních informací o dění na škole a vzdělávacích výsledcích dětí. Rozvíjet oboustranný tok informací.
 • Umožnit rodičům účast ve třídách v době výchovně vzdělávacího procesu.
 • Zapojení rodičů do akcí pořádaných mateřskou školou i městem. 

10.Strategie spolupráce s ostatními organizacemi

 

10.1. Současný stav

 

Dlouhodobě spolupracujeme s GJB a SPgŠ v Přerově na projektu „Vyhledávání nových talentů“. Zároveň umožňujeme studentkám školy provádět v naší mateřské škole pedagogickou praxi. Velmi zdařile se rozvíjí spolupráce se ZŠ Trávník a ZŠ Za Mlýnem, kam s dětmi pravidelně docházíme na keramiku, zúčastňujeme se soutěží a pořádaných výchovných koncertů. Dlouhodobě spolupracujeme s ambulancí klinické logopedie při nápravě prostých řečových vad. Ve spolupráci s PPP v Přerově pořádáme pro rodiče odborné přednášky týkající se školní zralosti a problémového chování dětí. Svou tradici má spolupráce s městskou policií, která pořádá pro děti ukázky práce se psem a další. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s policií ČR, a to formou přednášek doplněných ukázkami se zaměřením na bezpečnost dětí.

 

10.2. Strategický cíl

 

Rozvíjet spolupráci se stávajícími partnery. Rozšířit spolupráci o nové partnery, kteří budou mít pozitivní vliv na předškolní vzdělávání.

 

10.3. Určení strategie

 

 • Rozvíjet úspěšnou spolupráci s Gymnáziem Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školou v Přerově.
 • Podporovat spolupráci s metodickými sdruženími a tělovýchovnou sekcí při účasti na Mateřinkách v pohybu a sportovních olympiádách.
 • Dále rozvíjet dlouhodobou spolupráci s ambulancí klinické logopedie při provádění preventivní logopedické péče.
 • Navázat spolupráci s SPC v Olomouci – logopedická preventivní péče, depistáže, odklady školní docházky, psychologická vyšetřené. 
 • Navázat spolupráci s pracovníky prevence kriminality.

 

 

11.Informační oblast

 

11.1. Současný stav

 

Ke komunikaci s veřejností mateřská škola využívá dostupných médií, konkrétně Kabelovou televizi Přerov, kterou využívá především k propagaci a poskytování informací veřejnosti
o dění v mateřské škole, připravovaných akcích a záměrech školy. Informace jsou rodičům poskytovány ústně a písemně na nástěnkách, které jsou umístěny v mezipatrech budovy.   Informace o dění v mateřské škole pro rodiče a veřejnost jsou rovněž poskytovány na webových stránkách školy.

 

11.2. Strategický cíl

 

Vytvářet pozitivní image školy na veřejnosti. Poskytovat objektivní informace o dění
v mateřské škole.

 

11.3. Určení strategií

 

 • Pravidelně aktualizovat webové stránky školy.
 • Prezentovat se fotografiemi, kronikou a videonahrávkami z akcí školy.
 • Pravidelně inovovat školní nástěnky.
 • Propagace školy v místním tisku a médiích.
 • Pravidelně pořádat „Dny otevřených dveří“.
 • Podílet se na kulturně společenských akcí města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr

 

Koncepce rozvoje školy je otevřený dokument, který  bude průběžně aktualizován, a to v návaznosti na změny vnitřních i vnějších podmínek vzdělávání. Naším záměrem je vytvořit konkurence schopné a přitažlivé prostředí pro děti a jejich rodiče.

 

Podkladem pro zpracování Koncepce rozvoje školy jako strategického materiálu byly vypracované dotazníky zaměstnanců školy (viz. příloha ).

 

Koncepce rozvoje školy byla projednána a schválena na poradě konané dne 13. srpna 2015.

 

 

 

 

 

V Přerově dne 14.08. 2015

 

 

 

 

 

Bc. Marie Netočná

    ředitelka školy

 

 

 

 

Příloha:

Dotazníky zaměstnanců školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek:

 

ŠVP                 Školní vzdělávací plán

IVP                  Individuálně vzdělávací plán

PPP                  Pedagogicko psychologická poradna

SPC                 Speciálně pedagogické centrum

DVPP              Další vzdělávání pedagogických pracovníků

MŠMT             Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář