Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

13. 10. 2015

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  PŘEROV,  KOMENSKÉHO  25

se sídlem Přerov I – Město, Komenského 25, 750 02

 

 

PROVOZNÍ  ŘÁD

 

 

 

Obecné informace

 

Název organizace:     Mateřská škola Přerov, Komenského 25

Ředitelka:                   Bc. Marie Netočná

IČO školy:                  62 350 153

Zřizovatel:                   Statutární město Přerov

Kapacita školy:           60 dětí

Počet oddělení:          3 třídy

Provozní doba.           Od 6.00 do 16.15 hod.

 

 

 

Naše koncepce, cíle a záměry

 

Veškeré činnosti v MŠ vycházejí ze školního vzdělávacího programu s názvem “Kamarádi, mějme se rádi!“. Naše koncepce je stavěna na osobnostně orientované prožitkové předškolní výchově, která plně respektuje nezastupitelnost rodinné výchovy. Snažíme se vytvářet prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi i rodiči (v tomto případě považujeme za pedagogy všechny zaměstnance školy).

 

Základní podmínky této koncepce jsou:

 

 • idylická pohoda
 • harmonické vztahy
 • útulné prostředí
 • radostná atmosféra
 • dbáme na to, abychom ocenily snahu každého dítěte
 • zprostředkovávaly dětem prožitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitou a povrchností
 • vytvářely příležitosti k vnitřní motivaci dítěte a ukázaly mu, jak zajímavá a dobrodružná činnost je učení
 • společně s dětmi si vytváříme vlastní pravidla soužití v MŠ

 

 

Přijímací řízení

 

Přijímací řízení vede ředitelka školy. Po doložení všech dokladů od rodičů dítěte vydává rozhodnutí o přijetí, případném nepřijetí dítěte do MŠ. Dítě lze přijmout v případě volné kapacity i v průběhu školního roku.

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena vnitřním předpisem, který vydává ředitelka mateřské školy a který obsahuje údaje o výši úplaty za předškolní vzdělávání a doby, pro kterou
je stanovena výše úplaty. 

 

 

 

 

Režimové požadavky

 

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

 

 

Příchod dětí

 

Příchod dětí do mateřské školy je uzpůsoben potřebám rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) však musí rodiče předem hlásit. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

 

Spontánní hry

 

Spontánní hry probíhají od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku - probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

 

Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem)

 

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

 

 

Pohybové aktivity

 

Jsou prováděny těmito formami:

 • zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační)
  a pohybové hry
 • průběžné pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti,
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

 

 

Pobyt venku

 

Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) - dopoledne, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů

V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven na školní zahradu.  Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod  -10 °C, při silném větru, dešti a při inverzích.

 

 

Odpočinek, spánek

 

Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, relaxační hudbě apod., poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové činnosti, klidné hry). Lehátka a lůžkoviny denně připravují a uklízí uklizečka. Starší děti skládají lůžkoviny samy.

 

 

 

 

Stravování

 

Strava je dovážena ze školní vývařovny na ulici Kozlovská 44. Vydává se ve školní výdejně, která je spojená s jídelnou. Svačiny se podávají v době od 8,30 do 9,00 hodin, odpoledne od 13,30 do 14,00 hodin. Děti se samy obsluhují – mají možnost vybrat si množství potravin, po jídle odnáší nádobí na místo k tomu určené. Oběd je vydáván v době od 11.20 do 12.00 hodin. Jídlo na talíře připravuje pracovnice výdejny stravy. Dítě má právo ovlivnit porci jídla. Při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti
k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka nebo asistentka pedagoga.

 

 

Pitný režim

 

Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťují učitelky a pracovnice výdejny stravy) do svých hrníčků. Učitelky motivují dětí k dodržování pitného režimu.

 

 

Otužování

 

 • pravidelné větrání tříd
 • uklizečka sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v mateřské škole I při pobytu venku.

 

 

Způsob nakládání s prádlem

 

Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo dle potřeby. Ručníky a pyžama jsou měněny každý týden. Ložní prádlo, ručníky, záclony a závěsy jsou odváženy do městské prádelny. Čisté prádlo
se skladuje odděleně ve vyhrazených prostorách.

 

 

Bezpečnostní opatření

 

Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom může rodič opustit mateřskou školu. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům. Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenávat do evidenčního listu dítěte a toto pověření pak platí na dobu neurčitou. Děti jsou společně pojištěny u pojišťovny Kooperativa.

 

 

Provozní řád je platný od 01.09.2012 a nahrazuje Provozní řád ze dne 01.09.2010

 

V Přerově dne 28.08.2012

 

 

                                                                                                                      Bc. Marie Netočná

                                                                                                                         ředitelka školy                    

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

EllInveRe

(Ellbara, 5. 11. 2019 9:29)